دانشگاه صنعتی شیراز

امام علی(ع):يارى دهنده بر طاعت خداوند، بهترينِ ياران است.