دانشگاه صنعتی شیراز

امام علی (ع):

غيبت كردن، كار شخص ناتوان است.