دانشگاه صنعتی شیراز

امام علی (ع):قوام شريعت، « امر به معروف و نهى از منكر » است.