دانشگاه صنعتي شيراز
کد کاربر
رمز
 

 1395/12/25

حضرت فاطمه (س):خوش رويى هنگام روبه رو شدن با مؤمن ، بهشت را بر فرد خوش رو واجب مى كند .

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.