در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه صنعتی شیراز

امام علی (ع): خويشاوندان خود را گرامى بدار، چرا كه آنان بال و پرِ تو هستند.