دانشگاه صنعتی شیراز
کد کاربر
رمز
 

 1396/2/6

امام علی(ع):نتيجه كوتاهى در كار، پشيمانى است و نتيجه دور انديشى، سالم ماندن.

 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>