در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه صنعتی شیراز

امام علی (ع): در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.